رک ایستاده TRS-1042P

رک ایستاده TRS-1042P

این rack یکی از مؤلفه های اصلی Containment Hot and Cold Aisle Containment است که برای نصب تجهیزات فعال و غیرفعال مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت TIAM Network از قفسه های تولید شده در کارخانه خود برای iDC Hot and Cold Aisle Containment استفاده کرده و این راه حل را تکمیل می کند. در نتیجه انتخاب رک در این بخش براساس سلیقه و انتخاب کارفرمایان انجام می شود. در نهایت با توجه به نیازها و نیازها ، کارفرما یکی از رک های تولید شده توسط شرکت TIAM Network را از زیر مجموعه رک سرور انتخاب می کند.