سرور رکمونت دل PowerEdge R230 1U

3،270،000 تومان

سرور رکمونت دل PowerEdge R230 1U

تمام شده